Deklaracja dostępności

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Lubiejewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://bip.lubiejewo.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-05-07
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2020-03-31

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-31
Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2020-03-31

Treści lub funkcje niedostępne:

  1. niektóre linki otwierają się w nowej karcie bez ostrzeżenia
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Andrzej Sakowicz , adres e-mail: zslubiejewo@op.pl , telefon: 297453266.

Informacja zwrotna

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Andrzej Sakowicz, zslubiejewo@op.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 297453266. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Postępowanie odwoławcze

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

Do budynku prowadzą dwa wejścia, jedno od strony ulicy Klonowej, drugie od strony zabytkowego pałacyku. Przy obu wejściach znajdują się pochylnie zapewniające dostęp dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich. Na parkingu wyznaczono dwa miejsca przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Przed wejściem do budynku internatu znajduje się bariera w postaci schodów. Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich mogą skorzystać z wejścia do budynku szkoły, a następnie poprzez łącznik przemieścić się do internatu. W internacie dostępny jest korytarz oraz pomieszczenia na parterze (w tym pomieszczenie kierownika). Dostęp na wyższe piętra nie jest możliwy ze względu na barierę w postaci schodów.

Dostosowanie korytarzy

Wszystkie korytarze i pomieszczenia na parterze są dostępne. Sekretariat szkoły znajduje się na pierwszym piętrze. Dostęp na piętro nie jest możliwy ze względu na barierę w postaci schodów.

Dostosowanie schodów

Schody nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Dostosowanie wind

W budynku szkoły

Dostępność pochylni

Przy wejściu do budynku internatu od jego szczytu.

Dostępność platform

Brak.

Dostępność informacji głosowych

Brak

Dostępność pętli indukcyjnych

Brak.

Dostosowanie parkingów

Wyznaczone dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Prawo wstępu z psem asystującym

Do budynków można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostępność tłumacza języka migowego

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu i on-line.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 kwietnia 2020 16:15
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Sakowicz
Ilość wyświetleń: 53
01 kwietnia 2020 19:38 (Andrzej Sakowicz) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
01 kwietnia 2020 16:26 (Andrzej Sakowicz) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
01 kwietnia 2020 16:20 (Andrzej Sakowicz) - Aktualizacja deklaracji dostępności.